Pracujem...

Cestovné poistenie Eurotravel online

Poistenie

Kedy má poistenie platiť?

do vrátane
Poistenie začína nultou hodinou dňa označeného ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa označeného ako koniec poistenia a za podmienok bližšie označených vo Všeobecných poistných podmienkach pre EUROTRAVEL online č. 396.

Počet poistených osôb

Zadajte počet poisťovaných osôb. Jednou poistnou zmluvou je možné poistiť maximálne 50 osôb.
Dieťa je osoba, ktorá ku dňu začiatku poistenia nedovŕšila 18 rokov. Študent je osoba do dovŕšenia 26. roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie.
Dospelá osoba je osoba, ktorá v deň začiatku poistenia alebo pred dňom začiatku poistenia dovŕšila 18 rokov.
Dospelý nad 70 rokov je osoba, ktorá v deň začiatku poistenia alebo pred dňom začiatku poistenia dovŕšila 70 rokov.

Rozsah poistenia

80 000,00 €
Poistenie sa vzťahuje na liečebné náklady, ktoré vzniknú v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu poisteného v zahraničí. Náhle ochorenie alebo úraz je také, pri ktorom nevykonanie okamžitého lekárskeho ošetrenia ohrozuje život poisteného, jeho telesnú integritu, môže spôsobiť vážne následky na zdraví poisteného alebo jeho telesnej integrite, prípadne príznaky choroby poisteného (porucha vedomia, strata vedomia, krvácanie, náhle ochorenie nákazou, úraz a pod.) vyžadujú okamžitú zdravotnú pomoc.

Bližšie informácie môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre EUROTRAVEL online č. 396.
995,82 €
Predmetom poistenia je batožina a veci osobnej potreby, určené pre cesty a pobyt poisteného v zahraničí.

Predmetom poistenia nie sú:
 • • výrobky z drahých kovov, kameňov a perál, klenoty,
 • • predmety umeleckej hodnoty,
 • • motorové vozidlá, lode, člny, lietadlá, rogalá, surfy a ich príslušenstvo,
 • • peniaze, šeky, vkladné knižky, kreditné karty, ceniny.

Bližšie informácie môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre EUROTRAVEL online č. 396.
6 638,78 €
Poistenie sa vzťahuje na smrť následkom úrazu, ktoré poistený utrpí pri ceste a pobyte v zahraničí:

Za úraz sa ďalej považuje:
 • • telesné zranenie alebo smrť v dôsledku popálenia, zásahu bleskom alebo elektrickým prúdom,
 • • roztrhnutie alebo vytrhnutie väziva (avšak nie vnútorných orgánov a ciev) v dôsledku náhleho neobvyklého napätia vlastnej telesnej sily, prípadne mechanického vplyvu,
 • • vdýchnutie plynu alebo pár, otrava alebo rozleptanie v dôsledku požitia otravných alebo leptavých látok vtedy, ak k tomuto pôsobeniu nedochádzalo pozvoľna,
 • • utopenie.
Za úraz sa nepovažuje:
 • • choroba každého druhu, najmä choroby z povolania,
 • • psychické poruchy,
 • • krvácanie z vnútorných orgánov a do mozgu,
 • • infarkt,
 • • poškodenie zdravia v dôsledku vplyvu žiarenia každého druhu,
 • • telesné zranenie v dôsledku vplyvu svetla, tepla, alebo poveternostných vplyvov s výnimkou, ak bol poistený vystavený týmto vplyvom alebo pôsobeniam pri úraze alebo lekárskom ošetrení po úraze,
 • • samovražda alebo pokus o ňu,
 • • úmyselné sebapoškodenie.

Bližšie informácie môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre EUROTRAVEL online č. 396.
9 958,18 €
Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí pri ceste a pobyte v zahraničí:

Za úraz sa ďalej považuje:
 • • telesné zranenie alebo smrť v dôsledku popálenia, zásahu bleskom alebo elektrickým prúdom,
 • • roztrhnutie alebo vytrhnutie väziva (avšak nie vnútorných orgánov a ciev) v dôsledku náhleho neobvyklého napätia vlastnej telesnej sily, prípadne mechanického vplyvu,
 • • vdýchnutie plynu alebo pár, otrava alebo rozleptanie v dôsledku požitia otravných alebo leptavých látok vtedy, ak k tomuto pôsobeniu nedochádzalo pozvoľna,
 • • utopenie.
Za úraz sa nepovažuje:
 • • choroba každého druhu, najmä choroby z povolania,
 • • psychické poruchy,
 • • krvácanie z vnútorných orgánov a do mozgu,
 • • infarkt,
 • • poškodenie zdravia v dôsledku vplyvu žiarenia každého druhu,
 • • telesné zranenie v dôsledku vplyvu svetla, tepla, alebo poveternostných vplyvov s výnimkou, ak bol poistený vystavený týmto vplyvom alebo pôsobeniam pri úraze alebo lekárskom ošetrení po úraze,
 • • samovražda alebo pokus o ňu,
 • • úmyselné sebapoškodenie.

Bližšie informácie môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre EUROTRAVEL online č. 396.
33 193,92 €
Pri poistení zodpovednosti za škodu v zahraničí má poistený právo, aby poisťovňa za neho uhradila v rozsahu a vo výške podľa príslušných právnych predpisov, voči nemu uplatnené a preukázané nároky na náhradu skutočnej škody, spôsobenej poisteným v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom k inej osobe:
 • • na zdraví alebo usmrtením,
 • • poškodením, zničením alebo stratou veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia, ak sa nedohodlo inak.

Bližšie informácie môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre EUROTRAVEL online č. 396.

Pripoistenie

Pripoistenie vyznačte, ak cestujete do krajín mimo geografickej časti Európy a mimo nasledovných území: Cyprus, Madeira, Maroko, Turecko, Egypt, Tunis, Kanárske ostrovy, Azorské ostrovy, Baleárske ostrovy.
V prípade nepripoistenia tu spomenutých rizík, poisťovňa nie je povinná plniť takto vzniknuté škody.

Bližšie informácie môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre EUROTRAVEL online č. 396.
V prípade nepripoistenia tu spomenutých rizík, poisťovňa nie je povinná plniť takto vzniknuté škody.

Bližšie informácie môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre EUROTRAVEL online č. 396.

Vaše poistenie

0,00 €
0,00 €
Rozsah poistenia Poistná suma Jednorazové poistné 
Liečebné náklady v zahraničí 80 000,00 € 0,00 €  
Liečebné náklady v zahraničí 80 000,00 € 0,00 €  
Liečebné náklady v zahraničí 80 000,00 € 0,00 €  
  Jednorazové poistné spolu: 0,00 €